Reader Comments

mua ban nha dat ba ria vung tau

by nguyen khoa (2019-05-04)

 |  Post Reply

Cong ty TNHH thuong mai dich vu dau tu Nam Do Land la don vi uy tin chuyen cung ung dat nen Ba Ria Vung Tau o nhung vi tri dep, voi gia thanh hop ly va ho so phap ly day du, dung luat, da nhan duoc su tin tuong cua nhieu khach hang trong suot thoi gian qua.

Trong nhieu nam tro lai day, thi truong bat dong san dat nen Ba Ria Vung Tau tro len rat nong bong, co hang loat cac chu dau tu da va dang len ke hoach do vao day hang ty USD. Vi the ma cang ngay cau chuyen mua ban dat nen o day cang ngay cang soi dong va tro thanh tam diem thu hut dau tu cua ca mot vung. Neu nhu ban dang muon tham gia vao thi truong nay, muon so huu nhung manh dat nen dat gia de phat trien cac chien luoc kinh doanh, hay den voi cong ty Nam Do Land mot dia chi kinh doanh dat nen Ba Ria uy tin, chat luong va dang tin cay, viec dau tu dat nen ba ria cua ban se de dang hon bao gio het.

Don vi phan phoi dat nen Ba Ria Vung Tau uy tin nhat – Cong ty TNHH thuong mai dich vu dau tu Nam Do Land.

Viec giao dich mua ban dat nen Ba Ria Vung Tau nen duoc thuc hien voi cac nha phan phoi uy tin, dieu nay se giup dam bao quyen loi cho nha dau tu cung nhu giam thieu mot cach toi da nhung rui ro co the gap phai. Vi the viec lua chon mot nha phan phoi dat nen la dieu vo cung quan trong.

Neu nhu ban van con phan van trong viec chon lua mot nha phan phoi uy tin hay den voi Nam Do chung toi. Chung toi la mot trong nhung don vi ban dat nen Ba Ria uy tin nhat tren thi truong hien nay.

Chung toi co mot tiem luc kinh te manh, co nhieu moi quan he tot va huu ich trong thi truong dat nen ba ria vung tau.

Chung toi luon mang den nhung san pham nha dat tai Ba Ria – Vung Tau co dia chi ro rang, co day du ho so phap ly, cua chu dau tu lon, uy tin, vi tri khu dat dep, hop dong va cac giay to giao dich dung quy dinh cua phap luat.

Chung toi co doi ngu nhan vien nhiet tinh, co trach nhiem va nang dong, ho cung la nhung nguoi da lam viec lau nam trong linh vuc nay va giau kinh nghiem, chac chan se co nhung tu van huu ich cho khach hang vi du nhu mua vi tri nao dac dia hon, mua vao thoi diem nao thi gia ca se hop ly hon,… de mang lai cho khach hang nhung loi ich cao nhat.

Voi tat ca nhung gi Nam Do Land co, chung toi tu tin dam bao voi khach hang, khi den voi chung toi nhung gi ban nhan duoc chac chan la tot nhat va voi gia thanh hop ly nhat.

Cung dong hanh voi thi truong nha dat ba ria vung tau thi cong ty Nam Do Land con cung ung them nha dat Dong Nai, hy vong ban va nguoi than dang quan tam ung ho cung Nam Do Land.

Cam on quy khach da dong hanh cung Nam Do Land !
Hotline PKD Nam Do Land 1900636895 – 0967732911 (Zalo)

Ban dang tim kiem mot co hoi dau tu vao linh vuc bat dong san, du an dat nen Phu My Tan Thanh voi ty suat sinh loi cao la mot co hoi hap dan khong nen bo qua.

Neu ban dang co nhu cau tim kiem mot co hoi dau tu vao linh vuc bat dong san co ty suat sinh loi cao trong tuong lai thi du an dat nen Phu My Tan Thanh la mot trong nhung du an ma ban kho long bo qua. Voi su dong bang cua cac du an o cac khu vuc nhu thanh pho Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang thi du an o Tan Thanh Ba Ria Vung Tau noi len voi rat nhieu uu diem.

Nhung ly do khien ban nen dau tu vao du an dat nen Phu My Tan Thanh

Nha dat Phu My Ba Ria Vung Tau duoc su phe duyet cua UBND ban hanh Quyet dinh so 1950/QD UBND ve ngay 13/7/2017 ve viec phe duyet Do an Quy hoach chi tiet ty le 1/500 Khu nha o SADACO tai xa My Xuan, huyen Tan Thanh, tinh Ba Ria – Vung Tau. Du an nay phe duyet tren dien tich 20,55 ha bao gom dat o, dat nha o lien ke, dat o vuon, dat o chung cu, dat cong trinh dich vu cong cong, dat cay xanh cong vien, dat cong trinh ky thuat, dat giao thong. Do duoc mo ban nen no se co rat nhieu chinh sach uu dai cho nha dau tu, dac biet la se ban voi muc gia kha thap. Neu nhan tay xau huu ban se duoc mua nhung khu dat co gia kha re so voi gia thi truong. Tan dung nhung so tien nhan roi mua voi gia thap den co hoi tang gia ban lai kiem loi hoac ban co the mua dai xay dung ke hoach kinh doanh, dau tu sau nay deu rat loi.

Voi muc tieu xay dung cua cong ty Sadeco la trien khai mot khu do thi dong bo ve ha tang ky thuat va ha tang xa hoi. Day la mot trong nhung du an duoc thiet ke hien dai va tien dung ket hop voi ha tang xa hoi hoan chinh nham huong den nhung nguoi tieu dung dang co nhu cau dau tu hoac mua nha de o.

Co so ha tang xay dung hoan chinh

Do xay dung theo quyet dinh cua Uy ban nhan dan tinh Ba Ria Vung Tau, cung ke hoach chi tiet co su phan bo khu vuc dat su dung, dong thoi phat trien dong bo co so vat chat va co so ha tang, nen mua thoi gian dau se rat tot cho viec dau tu sinh loi trong tuong lai. Du an dat thi xa Phu My Ba Ria su dung 11.630,6m2 gom 10.014,6m2 de xay dung truong hoc va 1.616 m2 de xay dung trung tam van hoa. Danh ra khoang 500m2 de xay dung cong trinh ky thuat va 10.774,1m2 de xay dung cong vien cay xanh khu tap the duc the thao.

Co so giao thong phat trien

Ben canh su phat trien vuot bac ve co so ha tang, thi dat nen Phu My Tan Thanh duoc dau tu co so giao thong kha hoan chinh. Trong do dien tich dat su dung de xay dung co so giao thong la 66.925,3 m2. Co so Giao thong duoc xay dung hoan chinh voi nhieu duong lon duoc trang nhua va he thong dien den giao thong duoc xay dung tuong doi tot. Ngoai ra khu vuc nay kha gan voi trung tam tinh Ba Ria Vung Tau, duoc xem la mot trong diem du lich noi tieng tai phia Nam. Dau tu du an dat nen de phat trien du lich la mot trong nhung y tuong ma cac nha dau tu co the huong den.

Uy tin tu chu dau tu

Nha dat Phu My Ba Ria Vung Tau duoc Cong ty Co Phan Phat Trien Nam Sai Gon (SADECO) lam chu dau tu. Day la mot trong nhung thuong hieu co nhieu nam kinh nghiem hoat dong trong linh vuc dau tu bat dong san. Co rat nhieu du an bat dong san mang lai loi nhuan cao cho nha dau tu va duoc rat nhieu khach hang tren thi truong Viet Nam don nhan.

Neu ban dang co nhu cau tim kiem mot du an dau tu sinh loi trong tuong lai thi du an dat nen Phu My Tan Thanh la mot trong nhung du an ma ban khong nen bo qua. Voi nhung dieu kien cong them su uu dai cua Uy ban Nhan dan tinh Ba Ria Vung Tau Hua hen se mang lai mot nguon loi nhuan ben vung cho nha dau tu trong tuong lai. Nhanh tay de mua duoc nhung lo dat co vi tri dep va gia thanh re hon thi truong la dieu ma nha dau tu thong minh can huong den.
Du an Phu My Gold City My Xuan

Tong quan du an Phu My Gold City My Xuan

Du an Phu My Gold City la mot du an quy hoach khu nha o co tiem nang phat trien vo cung manh me tren thi truong dat nen Phu My Tan Thanh, voi nhung thong tin tong quan vo cung an tuong nhu:

+ Dat o co tong dien tich 115.750 m2, gom: Dat o lien ke 41.494,4 m2, dat o vuon 63.091,6 m2 , dat chung cu 11.164 m2 cao toi da 18 tang.

+ Dat cong trinh dich vu cong cong co tong dien tich 11.630,6 m2 gom: Truong hoc 10.014,6 m2, trung tam van hoa 1.616 m2.

+ Dat cay xanh – cong vien, the duc the thao co tong dien tich 10.774,1 m2.

+ Dat cong trinh ky thuat co tong dien tich 500 m2.

+ Dat giao thong co tong dien tich 66.925,3 m2.

Vi tri du an Phu My Gold City My Xuan

Du an Phu My Gold City My Xuan co vi tri thuan loi mat phia Bac la mat tien duong Tap doan 7 Phuoc Binh (Dong Nai – Vung Tau). Cac phia con lai giap dat cua dan cu va cac Khu Cong Nghiep hien huu My Xuan B1.

Cach Cao toc Bien Hoa – Vung Tau chi 500m.

Tiep giap Quoc Lo 51 – thuan tien di chuyen den san bay Quoc Te Long Thanh.

Ngay KCN My Xuan, KCN Go Dau, cach cum cang Thi Vai – Cai Mep thi xa Phu My 20km.


Hotline PKD Nam Do Land 1900636895 – 0967732911 (Zalo)


https://flipboard.com/@datnenbaria

https://www.edocr.com/user/datnenbaria

https://www.lonelyplanet.com/profile/datnenbaria

https://500px.com/datnenbaria

http://duangoldengate56.strikingly.com

http://www.behance.net/datnenbaria

Add comment